بهسازی لرزه ای پلها

بهسازی لرزه ای پلها

دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای
دانلود پایان نامه شیوه های بهسازی پلها
دانلود پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری پلها
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای پلها
دانلود پایان نامه عمران
دانلود پایان نامه رشته عمران

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

بهسازی لرزه ای پلها

 

*آپدیت شد:

ضمیمه شدن “راهکارهای مقاوم سازی پل ها” در قالب 170 صفحه بصورت رایگان:)

 

پیشگفتار

زوال و افزایش ناکارآمدی عملکرد سازه های زیر بنایی و شریانهای حیاتی، مهندسین عمران را با چالش های بزرگی مواجه نموده است. در این میان زیرساختهای موجود در بزرگراه ها با کاهش عمر سازه ای، خوردگی مصالح، خسارات ناشی از تصادف، افزایش بارهای ترافیکی و اهداف اقتصادی که نیاز به افزایش باندهای عبوری و نرخ بار عبوری دارند، مواجه می باشند. در سالهای اخیر صنعت پل سازی در حال تحول بوده و این پیشرفت شامل روشهای مقاوم سازی و تکنولوژی ساخت در سازه های بتنی و فولادی می باشد.

 

مطالعات انجام یافته طی سه دهۀ گذشته و مطالعات اخی ر در دست انجام در چارچوب برنامۀ بهسازی لرزهای پلها در کشور ایران نشان داده است که تعداد قابل اعتنایی از پلهای شهری، راه و راه آهن کفایت لازم برای خدمت رسانی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزل ۀ محتملالوقوع در عمر مفید باقیمانده، با میزان احتمال وقوع معینِ مورد انتظار در این بازۀ زمانی را دارا نمیباشند. امروزه، به اهمیت مطالعات و اقدامات عملی لازم در ارتباط با ارزیابی آسیب پذیری و در صورت نیاز، بهسازی لرزه ای پلهای موجود، در سطح اجر ایی پی برده شده و به این مطالعات بها داده شده است. با این وجو د به دلیل عدم وجود اسلوب شناسی متحدالشّکل، این مطالعات بدون انجام مطالعات توجیهی و امکان سنجی، ارزیابی اولیه و اولویت بندی در دست انجام بوده است.

 

نه تنها از دیدگاه خسارات ج انی محتمل در اثر فرو ریزی پلها و انعکاس گسترده اجتماعی چنین ضایعاتی، که لطمه جبران ناپذیری به حیثیت جامعه مهندسی کشور نیز وارد خواهد ساخت، بلکه از لحاظ نقش زیر بنایی که پ ل ها در شبکۀ راه های کشور از نظر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و همچنین نجات و امداد و فعالیت های مدیریت بحران پس از وقوع زلزله ایفا می نمایند، طبعاً فروریزی یا تحمل خسارات به میزانی که در بهره برداری متعارف و یا محدود آن ها اختلال ایجاد نماید، قابل پذیرش نبوده و لاز م است برای ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزهای پلها در چارچوب برنامههای پیشگیرانۀ طرح جامع کاهش آسیب های ناشی از زلزلۀ کشور جایگاه ویژهای قائل شد.

 

یادآور میگردد که در اغلب آیین نامه های خارجی مورد استفاده در طراحی پل های موجود در کشور،اهمیت محدود نمودن خ سارت در پل های مهم برای خدمت رسانی بلاوقفه پس از وقوع زلزله ای با احتمال وقوع اندک در دوره عمر مفید پل لحاظ نگردیده است. در پایان نامه حاضر، مفاهیم ارزیابی و بهسازی لرزهای پلها بر اساس دیدگاههای مبتنی بر عملکرد و حالات حدی ذیربط ارایه گردیدد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

بهسازی لرزه ای

شیوه های بهسازی پلها

ارزیابی آسیب پذیری پلها

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم بنیادین

فصل اول : ملاحظات مقدماتی و مفاهیم عمومی ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-1 کلیات  5

-2-1 دامنه کاربرد  5

-3-1 شرایط و محدودیت های کاربرد  6

-4-1 سایر استانداردها و مدارک و متون فنی مرتبط با راهنما . 6

-5-1 سیستم واحدها  6

-6-1 نمادها  7

-7-1 مفاهیم اولیه  7

-8-1 اولویتبندی مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و اقدامات عملی بهسازی لرزهای پلها  8

-9-1 مبانی ارزیابی مبتنی بر عملکرد  9

-10-1 مخاطرات ژئوتکنیکی لرزهای  10

-11-1 طبقهبندی اهمیت  10

-12-1 عمر مفید باقیمانده  10

-13-1 ترازهای عملکردی . 11

 

فصل دوم : فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-2 خلاصه فرایند مطالعات ارزیابی آسیبپذیری . 15

-1-1-2 گروهبندی بهسازی لرزهای  15

-2-1-2 روند عملیاتی بهسازی لرزهای . 16

-3-1- غربال اولیه  16 2

-4-1-2 ارزیابی تفصیلی  17

-2-2 شیوههای بهسازی، ایمنسازی و ارتقای رفتار لرزهای پل  18

-3-2 شناخت وضعیت حاضر پل  19

-4-2 سطوح خطر زمین لرزه . 19

-1-4-2 طراحی و ارزیابی مبتنی بر یک سطح خطر (زمین لرزۀ طراحی)  19

-2-4-2 دیدگاه مبتنی بر دو سطح خطر زمین لرزه . 20

-1-2-4-2 طبقه بندی خاك و ضریب ساختگاه  21

-2-2-4-2 طیف پاسخ طرح . 21

-3-2-4-2 سطوح خطر زمین لرزه  22

-5-2 تهیه طیفهای پاسخ ویژه ساختگاه .  22

-6-2 طیف پاسخ مرتبط با مؤلفه قائم حركت زمین  23

-7-2 اثر تحریك نامتجانس تكیهگاهها . 23

-8-2 عمرمفید پل .  24

-9-2 معیارهای عملكردی . . 24

-1-9-2 سطوح عملكرد . . 24

-2-9-2 میزان خسارت .  24

 

فصل سوم :ملزومات بنیادین

-1-3 روند بهسازی لرزه ای پلها . . 27

-1-1-3 ملاحظات اولیه . 27

-2-1-3 انتخاب هدف بهسازی  27

-3-1- جمعآوری اطلاعات .  27 3

-4-1-3 معیار تشخیص نیاز به بهسازی لرزهای . . 27

-5-1-3 مطالعه گزینههای ذیربط و انتخاب گزینه برتر و شیوه بهسازی . 27

-6-1-3 كنترل طرح بهسازی . . 28

-7-1-3 اهداف بهسازی . 28

-8-1-3 سطوح خطر زلزله . 28

-2-3 ملزومات عمومی .  30

-1-2-3 مقدمه . 30

-2-2-3 اطلاعات وضعیت موجود  30

-3-2-3 پیكربندی و مسیر انتقال بارها . 30

-4-2-3 خواص اعضا و اجزای پل . 31

-5-2- اطلاعات ژئوتكنیكی و ویژگیهای ساختگاه . . 31 3

-6-2-3 استراتژی بهسازی لرزهای پل  31

-1-6-2-3 طبقهبندی از نظر اهمیت  32

-2-6-2-3 بهسازی در تراز ایمنی . . 33

-3-6-2-3 بهسازی در تراز بهره برداری . 33

-4-6-2-3 معیارهای اولویت بندی  34

-7-2-3 ترازهای بهرهبرداری  34

-8-2-3 ترازهای خسارت  34

-3-3 مشخصات زلزله در ارزیابی آسیبپذیری و طرح بهسازی لرزهای  34

-1-3-3 روش تک سطحی . 34

-1-1-3-3 ملزومات حداقل در زمینه مشخصههای زلزله بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی پلها . 35

-2-1-3-3 طیفهای پاسخ طرح ویژه ساختگاه  35

-3-1-3-3 تاریخچههای زمانی حرکت زمین . 36

 

فصل چهارم : مفاهیم تحلیل تقاضا

-1-4 تحلیل لرزهای و تعیین آثار ناشی از زمینلرزه (تقاضا در اعضا و اجزا) . 39

-1-1- رفتار سازه پل  39 4

-1-1-1-4 سازه با رفتار الاستیک خطی . 39

-2-1-1-4 سازه با شکل پذیری محدود . 39

-3-1-1-4 سازه با شکل پذیری زیاد  39

-4-1-1-4 سازه مجهز به سیستم های میراگر  40

-5-1-1-4 سازه با پاسخ غلتشی  لغزشی  40

-2-4 مدل سازی و تحلیل به منظور ارزیابی کمّی . 40

-1-2-4 تحلیل دینامیکی خطی  40

-1-1-2-4 مدل تحلیل  40

-2-1-2-4 تحلیل طیفی مدی  40

-3-1-2-4 تحلیل تاریخچه زمانی الاستیک . 41

-2-2-4 تحلیل استاتیکی غیر خطی  41

-3-2-4 مدل سازه . 41

-4-2-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی  42

-5-2-4 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 42

-3-4 تقاضای تغییر مکانی کلی  43

-1-3-4 سازۀ الاستیک  43

-2-3-4 سازههای شکلپذیر(شکلپذیری زیاد یا محدود) پلها  43

-1-2-3-4 نحوه محاسبه تغییر مکان کلی سازه . 43

-2-2-3-4 حداقل ظرفیت تغییر مکانی کلی . 44

3-2-3-4 – معیار پذیرش ظرفیت تغییر مکانی  44

-4-2-3-4 شکلپذیری موضعی  44

-3-3-4 سازۀ مجهز به تمهیدات حفاظتی . 44

-4-3-4 سازههای مستقر بر سیستم غلتشی – دورانی . 44

-5-3-4 تغییر مکانهای طراحی برای تکیهگاههای انبساطی  انقباضی . 45

-4-4 تقاضای نیروها و گشتاورها . 45

-1-4-4 سازههای الاستیک . 45

-2-4-4 سازههای شکلپذیر یا دارای شکلپذیری محدود . 45

-3-4-4 سازههای مجهز به تمهیدات حفاظتی  45

 

فصل پنجم : ارزیابی ظرفیت

-1-5 ظرفیت اعضا . 49

-1-1-5 مقاومت مصالح . 49

-2-1-5 آرایش آرماتورها در اعضای بتن آرمه  49

-2-5 مقاومت اسمی اعضای بتن آرمه پ ل های موجود  49

-1-2-5 آثار ناشی از اضمحلال  50

-2-2-5 ظرفیت شکل پذیری  50

-3-5 مقاومت اسمی اعضای فولادی در پ ل های موجود  51

-1-3-5 آثار ناشی از اضمحلال  51

-2-3-5 ظرفیت شکل پذیری  51

 

فصل ششم : شیوه های بهسازی و نحوۀ ارائه طرح بهسازی لرزه ای

-1-6 کلیات . 55

-2-6 طراحی ظرفیتی . 55

-3-6 ذخیره مقاومتی برای اعضاء حفاظت شده از نظر ظرفیتی . 55

56 PΔ -4-6 آثار موسوم به

-5-6 شیوههای عمومی بهسازی پلها  56

-1-5-6 شیوههای بهسازی کف عرشه پل  56

-2-5-6 اتصالات و تکیه گاه ها . 56

-3-5-6 طراحی قیود ممانعت کننده از فروافتادن عرشه از تکیهگاه . 57

-4-5-6 بهسازی پی . 58

-6-6 مطالعات و مخاطرات ساختگاهی  59

-1-6-6 کلیات  59

-2-6-6 ناپایداری شیروانی ها  59

-3-6-6 روانگرایی  60

-4-6-6 تغییرات فشار جانبی خاک . 60

-7-6 اندر کنش خاک  سازه  60

-8-6 سر فصلهای کلی مطالعات در زمینه ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها  61

 

بخش دوم: ارزیابی آسیبپذیری لرزهای پل

فصل هفتم : مفاهیم بنیادین و فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای

-1-7 معیارهای عملکردی . 67

-1-1-7 سطوح عملکرد . 67

-1-1-1-7 سطح عملکرد (ع  0 )  خدمت رسانی کاملاً بی وقفه . 67

-2-1-1-7 سطح عملکرد (ع  1)  قابلیت بهرهبرداری بی وقفه . 67

-3-1-1-7 سطح عملکرد (ع  2) قابلیت بهره برداری محدود . 67

-4-1-1-7 سطح عملکرد (ع  3)  ایمنی جانی . 67

-5-1-1-7 سطح عملکرد (ع  4)  آستانه فروریزش 68

6-1-1-7 – سطح عملکرد (ع  5)  ملحوظ نشده . 68

-2-1-7 میزان خسارت . 68

-1-2-1-7 (خ  0)  عدم اعمال خسارت . 68

-2-2-1-7 (خ  1)  خسارت جزئی . 68

-3-2-1-7 (خ  2)  خسارت حداقل . 69

-4-2-1-7 (خ  3)  خسارات قابل ملاحظه . 69

-5-2-1-7 (خ  4)  خسارات عمده و گسترده . 70

6-2-1-7 -(خ  5)  فروریزی کلی یا بخشی از پل . 71

-2-7 سطوح خطر زمین لرزه . 71

-3-7 عمر مفید باقیمانده قابل تخمین پل قبل از بهسازی برای بهرهبرداری متعارف  72

-4-7 ترازهای عملکردی پیشنهادی. 73

-5-7 سطوح خطر پذیری لرزه ای ساختگاه  75

-1-5-7 اثر بزرگنمائی حرکت زمین توسط خاک  75

-6-7 گروه بندی بهسازی لرزه ای پل . 76

-7-7 غربال اولیه  77

78 . -1-7-7 غربال و تشخیص نیاز به بهسازی و اولویتبندی در سطح خطر 1

-1-1-7-7 ارزیابی کیفی  78

2-1-7-7 – ارزیابی کمی اولیه  78

79  -3-1-7-7 تدابیر بهسازی لرزه ای اولیه برای سطح خطر 1

-8-7 ادامه روند مطالعات  79

79. ( -1-8-7 ارزیابی اولیه در سطح خطر (ز 2

-1-1-8-7 گروه بهسازی لرزه ای (الف)  79

80 ( -2-1-8-7 ملزومات حداقل برای سطح خطر (ز 2

81. ( -3-1-8-7 غربال و اولویت بندی برای سطح خطر (ز 2

-9-7 روشهای ارزیابی تفصیلی  82

-1-9-7 تحلیل به منظور کنترل طول نشیمن و نیروها در اتصالات، بدون تحلیل تقاضای اعضا و سیستم  82

-2-9-7 کنترل به منظور بررسی ظرفیت اعضا و اجزا . 82

-3-9-7 کنترل نسبت های ظرفیت به تقاضای عضو به عضو و جزء به جزء  82

-4-9-7 روش طیف ظرفیتی  83

-5-9-7 روش نسبت ظرفیت به تقاضای مجموعه سازه . 83

-6-9-7 روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی  83

-7-9-7 روش ارتعاشات تصادفی . 84

-8-9-7 ملزومات حداقل تحلیل آسیب پذیری پلها  84

-10-7 جمع بندی . 84

 

فصل هشتم : روشهای تحلیل تقاضا و ارزیابی نسبتهای ظرفیت به تقاضا

-1-8 کنترل جزییات اجرایی اتصالات و طول نشیمن سازه عرشه بر تکیهگاهها . 89

-1-1-8 کنترل طول نشیمن . 89

-2-8 کنترل ظرفیت اعضا و اجزا  90

-1-2-8 محدودیت ها در کاربرد روش  91

-3-8 ارزیابی به روش تعیین نسبت ظرفیت به تقاضا  94

-1-3-8 انتخاب روش تحلیل . 96

-1-1-3-8 روش اعمال بار یکنواخت  96

-2-1-3-8 روش تحلیل طیفی چند مودی  99

-3-1-3-8 روش آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی خطی  100

-2-3-8 محدودیتهای کاربرد روش نسبت ظرفیت به تقاضای اعضا و اجزای پل  102

-4-8 روش طیف ظرفیت  102

-1-4-8 اسلوبشناسی  102

-2-4-8 ظرفیت پل . 103

-1-2-4-8 کلیات . 103

-2-2-4- منحنی ظرفیت پل . 104 8

-3-4-8 تقاضای ناشی از اعمال آثار مخرب زمین لرزه بر سازه . 107

-4-4-8 طیف نسبت ظرفیت به تقاضا . 109

-1-4-4-8 محاسبۀ نسبتهای ظرفیت به تقاضای پل . 109

-2-4-4-8 محاسبۀ پاسخ پل  111

-5-4-8 محدوده کاربرد روش طیف ظرفیت . 116

-5-8 روش بررسی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه ( روش بار افزون)  116

-1-5-8 ارزیابی ظرفیت تغییرمکانی پل . 116

-2-5-8 محاسبه تقاضا . 118

-3-5-8 محدودیت روش ارزیابی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه پل  119

-6-8 ارزیابی به کمک روش دینامیکی غیرخطی  119

فصل نهم : ارزیابی کمّی ظرفیت

-1-9 مراحل ارزیابی کمّی  125

-2-9 ارزیابی پل از دیدگاه طراحی مفهومی لرزه ای  125

-1-2-9 مسیر انتقال بارها  125

-2-2-9 مدلسازی پلها برای تحلیل تقاضا . 126

-1-2-2-9 توزیع جرم . 127

-2-2-2-9 مدلسازی سختی و خواص مصالح  128

-3-2-2-9 مدلسازی پایهها  128

-4-2-2-9 سازۀ عرشه  130

-5-2-2-9 میرایی . 131

-3-9 جابهجایی دایمی خاک . 132

-4-9 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 132

-1-4-9 بارگذاری لرزهای در یک امتداد  132

-2-4-9 ترکیب نیروهای ناشی از زلزله در دو یا سه امتداد متعامد . 132

133. % -3-4-9 ترکیب به نسبتهای 100 % و 30

-4-4-9 ترکیب پاسخ برای اعضاء تحت خمش دو محوری  133

-5-9 آثار شتاب قائم حرکت زمین . 134

-6-9 مقاومت اعضا . 135

135 Sn ، -1-6-9 مقاومت اسمی

135. Sd ، -2-6-9 مقاومت طراحی

136 Se ، -3-6-9 مقاومت مورد انتظار

136  So ، -4-6-9 مقاومت افزون

-7-9 مفاهیم طراحی ظرفیتی .  137

-1-7-9 پایه تك ستونی .  137

-2-7-9 پایههای چند ستونه .  137

-8-9 ظرفیت مقاومتی اعضای پل . 139

-1-8-9 مقاومت خمشی ستونها و تیرهای بتنآرمه  139

-1-1-8-9 مقاومت خمشی مورد انتظار  139

-2-1-8-9 ظرفیت افزون خمشی  140

-3-1-8-9 مقاومت خمشی ستون دارای وصله آرماتور در ناحیه تشكیل مفصل پلاستیك . 142

-2-8-9 مقاومت برشی ستونها و تیرهای بتنآرمه . . 143

143 . Vi -1-2-8-9 مقاومت برشی اولیه

144  . Vf ، -2-2-8-9 مقاومت برشی نهایی

-3-8-9 مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون .  145

-1-3-8-9 مقاومت برشی اتصال . . 145

ji ، -2-3-8-9 حداكثر مقاومت اتصال تیر به ستون V

(مقاومت برشی اولیه)  145

jf ، -3-3-8-9 مقاومت اتصال تیر به ستون تركخورده V

(مقاومت برشی نهایی پسماند)  145

-4-8-9 ظرفیت تغییرشكل اعضای پل . . 146

p ، -1-4-8-9 انحنای پلاستیك و دوران مفصل پلاستیك φ

146 

p ، -2-4-8-9 دوران مفصل پلاستیك θ

147 . .

-5-8-9 حالات حدی مبتنی بر تغییر شكل  147

-1-5-8-9 خرابی فشاری بتن غیر محصور . . 147

-2-5-8-9 خرابی فشاری بتن محصور .  147

-3-5-8-9 كمانش آرماتورهای طولی  148

-4-5-8-9 شكست فولاد طولی . 148

-5-5-8-9 خستگی كم تواتر فولاد طولی . . 148

-6-5-8-9 خرابی در ناحیه وصله آرماتورهای طولی . . 149

-7-5-8-9 حالت طول وصلة بلند .  149

-8-5-8-9 حالت طول وصله كوتاه  149

 

فصل دهم : ارزیابی شالوده و پی

راهنمای بهساز ی لرزهای پلها

-1-10 كلیات . 153

-2-10 مدلسازی  153

-1-2-10 شالودههای سطحی منفرد  153

-2-2-10 پیهای شمعی .  154

-3-2-10 سختی و ظرفیت شالودهها . . 154

-3-10 ارزیابی شالودههای منفرد سطحی .  155

-1-3-10 شالودههای انعطافپذیر  157

-2-3-10 پارامترهای ظرفیت پی . 157

-4-10 دیوارهای حایل پایههای كناری . . 158

-1-4-10 ظرفیت پایه كناری . 159

-1-1-4-10 در امتداد طولی . 159

-2-1-4-10 محاسبه نیروی ناشی از فشار مفعولی  160

-3-1-4-10 محاسبه سختی كوله در امتداد طولی  160

-2-4-10 تقاضای تغییر مكانی شالوده . 161

-1-2-4-10 منابع ایجاد تقاضای تغییر مكانی متزاید  161

 

پیوستها

پیوست الف- تحلیل لرزهای پل ها . . 165

پیوست ب- مفاهیم طراحی ظرفیتی . 197

پیوست پ- راهنمای بهسازی لرزه ای  203

پیوست ت- روند عملیاتی ارزیابی به روش نسبت ظرفیت به تقاضا . 213

پیوست ث- جدول توجیه فنی و اقتصادی طرح بهسازی . 247

پیوست ج- راهنمای مطالعات میدانی و گردآوری اطلاعات .  251

پیوست چ- شناسنامه فنی فشرده پلها .  295

پیوست ح- روشهای پیشبینی عمر مفید باقیمانده پلهای بتنی . . 313

پیوست خ- مثال كاربردی . . 321

فهرست مراجع  387

واژه نامه  393

خلاصه انگلیسی

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی مبانی نظری کمرویی ادبیات نظری کمرویی چارچوب نظری کمرویی فصل دوم پایان نامه کمرویی دانلود مبانی نظری کمرویی پیشینه کمرویی پیشینه تحقیق کمرویی پیشینه داخلی کمرویی پیشینه خارجی کمرویی پیشینه پژوهش کمرویی پیشینه نظری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته ادبیات نظری معاملات اشخاص وابسته فصل دوم پایان نامه معاملات اشخاص وابسته پیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته پیشینه داخلی معاملات اشخاص وابسته پیشینه خارجی معاملات اشخاص وابسته…

رابطه اخلاق و عرفان

رابطه اخلاق و عرفان چیستی عرفان و اخلاق و اقسام آن از دیدگاه استاد شهید مطهری‏ اشتراك و افتراق عرفان و فلسفه‏ اشتراك‏ها و افتراق‏های عرفان عملی و اخلاق‏ نسبت عرفان با اخلاق در اسلام‏ دانلود مقاله رابطه اخلاق و…

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA

ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA ارزیابی عملکرد با DEA پایان نامه ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها ارزیابی…

پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

پروپوزال علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران ارزش ویژه برند پروپوزال ارزش ویژه برند عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند پروپوزال عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه علل موثر بر ارزش ویژه برند…

ارتباط‌گرایی به سوی الگوی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها با تأکید بر نیروی انتظامی

ارتباط‌گرایی به سوی الگوی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها با تأکید بر نیروی انتظامی ارتباط‌گرایی شبکه‌سازی مدیریت دانش دانش ارتباطی یادگیری سازمانی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز…

طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر

طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر بارگذاری جانبی رفتار هیسترزیس ستونهای مشبک بست دار طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر رفتار هیسترزیس ستون بست دار دانلود مقالات عمران دانلود مقالات رشته عمران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مهندسی عمران طراحی…

تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران

تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران معامله با ابزارآلات قمار آثار معامله با ابزارآلات قمار معامله با ابزارآلات قمار در فقه جرم انگاری معامله با آلات قمار معامله با ابزارآلات قمار در حقوق آثار معامله…

ارزیابی مقایسه ای درخواست طلاق از سوی زوجه در فقه امامیه و فقه اهل سنت و قانونی مدنی ایران

ارزیابی مقایسه ای درخواست طلاق از سوی زوجه در فقه امامیه و فقه اهل سنت و قانونی مدنی ایران درخواست طلاق از طرف زن درخواست طلاق از طرف زن در فقه امامیه درخواست طلاق از طرف زن در فقه اهل…

 • تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی (مرداب انزلی- ماسوله – قلعه رودخان- تپه مارلیک- داماش)
 • تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی (مرداب انزلی- ماسوله – قلعه رودخان- تپه مارلیک- داماش) اقلیم گردشگری صنایع دستی تأثیر اقلیم بر گردشگری و صنایع دستی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش…

 • مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی
 • مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی اعتبارسنجی ریسک اعتباری رتبه بندی مشتریان مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مدیریت دانلود مقالات كارشناسی ارشد مدیریت دانلود مقالات مدیریتی…

 • مکانیک خاک
 • مکانیک خاک خاک مقاومت خاک دانه بندی خاک خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها مکانیک خاک دانلود مقالات رشته عمران سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق عمران رفتن به سایت…

 • دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب
 • دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب ورشكستگی ورشكستگی به تقلب ورشكستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب موارد ورشکستگی به تقلب دانلود مقاله حقوق رفتن به سایت اصلی…

 • نقش حسابرسی عملکرد در ارزیابی اقتصادی،کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی
 • نقش حسابرسی عملکرد در ارزیابی اقتصادی،کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی حسابرسی عملکرد اثر بخشی عملیات سازمانی نقش حسابرسی عملکرد در ارزیابی اقتصادی نقش حسابرسی عملکرد در ارزیابی اقتصادی،کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان…

 • پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار
 • پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار طرح کسب و کار تعريف طرح كسب و كار انواع طرح های کسب و کار محتويات يك طرح كسب و كار بخش های طرح كسب و كارمعمولی دورنماي…

 • ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن
 • ماهیت حقوقی و پیشینه بیمه طلاق و لزوم حمایت زنان مطلقه با آن بیمه طلاق پیشینه بیمه طلاق ماهیت حقوقی بیمه طلاق لزوم حمایت از زنان مطلقه بیمه زنان مطلقه ضرورت وجود بیمه طلاق پایان نامه بیمه طلاق رفتن به…

 • توصیف محیط‌های متخلخل و بررسی معادلات حاکم بر آن
 • توصیف محیط‌های متخلخل و بررسی معادلات حاکم بر آن محیط متخلخل معادلات محیط متخلخل محیط جامد دارای تخلخل جریان سیال در محیط متخلخل انتقال حرارت در محیط متخلخل دانلود تحقیق توصیف محیط‌های متخلخل و بررسی معادلات حاکم بر آن رفتن…

 • بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن
 • بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تولید ماکارونی کیفیت طبخ ماکارونی تکنولوژی تولید ماکارونی فرآیندهای تولید ماکارونی خصوصیات فیزیکی ماکارونی خصوصیات شیمیایی ماکارونی دانلود پایان نامه ماکارونی دانلود پایان نامه تولید ماکارونی رفتن به سایت…

 • ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC
 • ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره‌وری در سازمان با الگویی ترکیبی DEA و BSC شاخص ارزیابی عملکرد بانک شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک پایان نامه ارزیابی عملکرد…

 • بررسی شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن
 • بررسی شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن شخص حقوقی سابقه شخص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سابقه شخصیت حقوقی در ایران تحقیق در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی مبانی نظری ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی ادبیات نظری ارزیابی عملکرد تامین…

 • مبانی نظری شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران
 • مبانی نظری شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران مبانی نظری ارزیابی عملکرد مدیران مبانی نظری استراتژی های منابع انسانی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران روشهای ارزیابی عملکرد مدیران مولفه های استراتژی های…

 • پرسشنامه معنویت در محیط کار
 • پرسشنامه معنویت در محیط کار پرسشنامه معنویت در محیط کار دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار پرسشنامه معنویت در محیط کار» میلیمن و همکاران پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن رفتن به سایت…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تراوش در بدنه سد
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تراوش در بدنه سد مبانی نظری پدیده تراوش در بدنه سد دانلود مبانی نظری پدیده تراوش در بدنه سد پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد ادبیات نظری پدیده تراوش در بدنه سد فصل دوم…

 • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی
 • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی شاخص هاي مناسب…

 • فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی
 • فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی فایل حسابداری مدیریت بلوچر فایل حل مسائل Blocher CostManagementaStrategicEmphasis رفتن به سایت اصلی فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی  …

 • مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور
 • مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور راكتانس مشخص كردن راكتانس راكتانس محورهای d و q آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی موتورهای سنكرون مغناطیس دائم مشخص كردن راكتانس محورهای d و…

 • پایان نامه کارشناسی پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان
 • پایان نامه کارشناسی پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان مشارکت سیاسی قدرت سیاسی زنان الگوهای رفتار سیاسی زنان مشارکت سیاسی زنان مشارکت سیاسی زنان در ایران بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان تاریخچه مشارکت سیاسی…

 • پاورپوینت توليد دركلاس جهاني
 • پاورپوینت توليد دركلاس جهاني دانلود رایگان پاورپوینت تولید در کلاس جهانی پاورپوینت تولید در کلاس جهانی تحقیق تولید در کلاس جهانی مقاله تولید در کلاس جهانی تولید در کلاس جهانی چه معنایی دارد تولید در کلاس جهانی تولید در کلاس…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *